ایرانیان آمریکا به روایت آمار

پس از انقلاب ایران گروه بزرگى از ایرانیان به آمریكا مهاجرت كردند.
مهاجران اولیه كه به دانشجویان و ایرانیان اندك دیگر ساكن آمریكا پیوستند، بیشتر در ایالتهاى خوش آب و هواى آمریكا سكونت گزیدند، و در شهرهاى اصلى این ایالت ها جمعیت ایرانیان به میزانى رشد كرد كه نشانه هاى زبان فارسى و فرهنگ ایرانى در همه ى عرصه هاى شهری، اقتصادی، سیاسى و فرهنگى نمود یافت. اخیرا گروهى از ایرانیان آمریكا به روش نظرسنجى هاى متداول و معمول در آنجا، جامعه ى ایرانیان این كشور را مورد سنجش قرار داده اند.
آنچه در این یادداشت میخوانید گزیده هایى از نتایج همین نظرسنجى ارزشمند است.
نظرسنجى با میانگین سنى ایرانیان ساكن آمریكا آغاز میشود.
19ــ15سال،‌ 56/3 درصد
24ــ20، 57/10 درصد
34ــ24، 53/24 درصد
44ــ35، 85/29 درصد
54ــ45، 99/22 درصد
64ــ55، 73/6 درصد
65+، 77/1 درصد
میانگین سنى اكثریت جامعه ایرانى نزدیك به 30 درصد 35 تا 44 ساله است، كه حكایت از جوانى جامعه ایرانیان امریكا دارد.
جنسیت مهاجران ایرانى دومین موضوع نظرسنجى است.
بنابر داده هاى نظرسنجی، 65 درصد ایرانیان ساكن آمریكا را مردان و 35 درصد را زنان تشكیل میدهند.
وضعیت ازدواج هم در میان ایرانیان نمودار آمارى جالبى را نشان میدهد، چیزى كه ظاهرا در قیاس با جامعه ى ایرانیان كانادا و اروپا به میزان زیادى متفاوت است. در آمریكا حدود 55 درصد ایرانیان زندگى مشترك دارند، و نزدیك به 38 درصد مجرد هستند.
میزان طلاق در میان ایرانیان امریكا اندكى بیش از 7 درصد جمعیت را در برمیگیرد. و بیوه ها اندكى بیش از نیم درصد جمعیت را تشكیل میدهند.
بچه ها بخش بعدى نظرسنجى هستند.
زیر یك ساله ها اندكى بیش از 25 درصد را دارند، یك ساله ها هم حدود 23 درصد را شامل میشوند. دو ساله ها جمعیت شان به حدود 41 درصد میرسد. سه ساله ها 9 و نیم درصد هستند. چهار ساله ها یك و یك دهم درصداند. و پنج ساله ها اندكى بیش از نیم درصد جمعیت را از آن خود كرده اند.
از بخشهاى جذاب دیگر نظرسنجى میزان بچه هایى است كه قادرند فارسى صحبت كنند. جمعیتى نزدیك به 67 درصد بچه هاى ایرانى ساكن آمریكا فارسى حرف میزنند، و اندكى بیش از 33 درصد دیگر قادر به مكالمه به زبان مادرى خویش نیستند.
اعضاى خانواده هاى ایرانى البته غیر از بچه ها كه در خانواده زندگى میكنند، موضوع بعدى نظرسنجى است. در پاسخ به این موضوع حدود 71 درصد از ایرانیان گفته اند كه وابسته ى دیگرى غیر از فرزندانشان با آنان زندگى نمیكند.
حدود 23 درصد گفته اند علاوه بر فرزندان یك وابسته ى خانوادگى دیگر (پدر، مادر، خویش نزدیك) با آنها زندگى میكند. 5 درصد ایرانیان میگویند علاوه بر كودكان خانواده دو خویشاوند دیگر با آنان زندگى میكنند. و حدود یك درصد هم خبر از حضور 3 خویشاوند علاوه بر كودكان در خانواده داده اند. زندگى با 4 خویشاوند علاوه بر كودكان به كمتر از سى دهم درصد نزول میكند و پنج تن و بیشتر چهل و سه دهم درصد ایرانیان را شامل میشود.
آمار ایرانیانى كه خانه ى خودشان را دارند به حدود 5/73 درصد جمعیت ایرانى امریكا بالغ میشود و تنها نزدیك به 27 درصد از ایرانیان امریكا در منازل استیجارى زندگى میكنند.
در مورد اتومبیل داشتن هم آمار جالبى دیده میشود.
تنها 6 درصد ایرانیان امریكا اتومبیل ندارند. بیش از 36 درصد یك اتومبیل دارند. و افزون بر 35 درصد 2 اتومبیل. حدود 5 درصد 3 اتومبیل. و بیش از هفت درصد ایرانیان چهار اتومبیل و بیشتر در خانواده دارند.
در مورد بیمه ى درمانى آمار از این هم جالب تر است. با توجه به گرانى بیمه ى درمانى در امریكا این كه حدود 92 درصد ایرانیان بیمه ى درمانى دارند نشان از توان مالى آنان براى پرداخت حق بیمه دارد. البته نزدیك 7 درصد هم بیمه ى درمانى ندارند و بیش از یك و نیم درصد هم از بیمه هاى دولتى و یا خدمات اجتماعى استفاده میكنند. این رقم در مقایسه با حدود 69 درصد امریكاییان داراى بیمه، نشانه ى خوبى براى جامعه ایرانیان امریكاست.
تحصیلات ایرانیان از موارد مهم دیگر این نظرسنجى است.
بیش از 56 درصد از ایرانیان امریكا از تحصیلات عالى و تخصصى فوق لیسانس و دكترا برخوردارند. و حدود 30 درصد نیز لیسانسیه هستند. بیش از 3 درصد مدرك حدود لیسانس دارند. و نزدیك به 8 درصد از مدرك فوق دیپلم بهره مندند. حدود یك و نیم درصد دیپلم دارند. و همین حدود مدركى در حد دیپلم را دارا هستند. و تنها حدود سه صدم درصد تحصیلاتى در حد سیكل اول دبیرستان (كلاس نهم سابق و راهنمایى جدید) دارند.
تحصیلات بالاى دیپلم ایرانیان بنابر این نظرسنجى بیش از 85 درصد را در بر میگیرد و این در قیاس با جامعه ى امریكاییان كه اندكى بیش از 24 درصدشان از این میزان تحصیلات برخوردارند آمار قابل توجهى است.
درآمد از موردهاى مهم دیگر این نظرسنجى است.
میانگین درآمد سالانه ایرانیان پنجاه هزار دلار و بیشتر است، در حالى كه میانگین درآمد امریكاییان اندكى بیش از 43 هزار دلار در سال است.
این هم درآمد ایرانیان امریكا به زبان آمار:

درآمد سالیانه
زیر 15000 دلار، 49/11٪
15000 دلار تا 24999 دلار، 49/4٪
25000دلار تا 34999 دلار، 23/5٪
35000 دلار تا 49999 دلار، 04/9٪
50000 دلار تا 74999 دلار، 13/17٪
75000 دلار تا 99999 دلار، 57/16٪
100000 دلار تا 149000 دلار، 56/17٪
150000 دلار به بالا، 5/18٪
آمار نشان میدهد بیش از 70 درصد ایرانیان براى دیگران كار میكنند. و تنها 30 درصد صاحبكار خویش اند.
از نظر وضعیت اقامتى و دارا بودن شهروندى امریكا نیز آمار حكایت از حدود 83 درصد شهروند، اندكى بیش از 11 درصد مقیم(دارندگان گرین كارت)، حدود 5/2 درصد ویزاى دانشجویی، حدود 3 درصد ویزاى كار و 23 صدم درصد ویزاى توریستى و 6 صدم درصد ویزاى پناهندگى دارد.
وقتى از ایرانیان در مورد علاقمندیشان نسبت به دریافت اطلاعات سیاسى نظرسنجى شده، بیش از 71 درصد گفته اند راغب به دریافت این اطلاعات هستند. نزدیك به 6 درصد نسبت به سیاست بى علاقه بوده اند، و 23 درصد گفته اند بستگى دارد موضوع چه باشد.
در مورد انتخابات كشوری، حدود 68 درصد ایرانیان امریكا گفته اند مشاركت میكنند. 24 درصد گفته اند شركت نمیكنند و حدود 8 درصد اعلام كرده اند كه به نوع و موضوع انتخابات، مشاركت و عدم مشاركتشان منوط میشود.
مشاركت ایرانیان در پیوند با انتخابات محلى هم هر چند به میزان انتخابات كشورى نیست، اما باز بالاترین رقم از آن كسانى است كه راى میدهند.
بیش از 44 درصد مشاركت میكنند. 41 درصد گفته اند مشاركت نمیكنند و حدود 15 درصد هم میگویند مشاركت یا عدم مشاركتشان بستگى دارد به موضوع انتخابات.
حضور ایرانیان در احزاب سیاسى آمریكا از موردهاى دیگر نظرسنجى است.
حدود 39 درصد ایرانیان در حزب دمكرات فعالیت میكنند. بیش از 12 درصد فعال در حزب جمهوریخواه هستند. نزدیك 5/3 درصد از حزب سبز حمایت میكنند. بیش از 18 درصد در احزاب مستقل فعالیت دارند. در احزاب سیاسى دیگر هم بیش از 5/2 درصد حضور دارند و نزدیك به 25 درصد نیز علاقمند به فعالیت سیاسى حزبى نیستند.
پاسخ ایرانیان در مورد فعالیت در ستادهاى سیاسى گوناگون حكایتگر عدم علاقه ى آنان به اینگونه كوششهاست. تنها حدود 30 درصد گفته اند در این گونه اجتماعات و ستادها شركت و فعالیت میكنند، و 70 درصد عدم مشاركت در این گونه فعالیتها را ترجیح میدهند.
میزان مشاركت و مساعدت مالى سالانه ایرانیان به فعالیتهاى سیاسى از موردهاى دیگر این نظرسنجى است. كه نشان از مشاركت مالى ناچیز ایرانیان دارد. البته در قیاس با درآمد سالانه آنان كه میانگین بیش از 50 هزار دلار را نشان میدهد.
كمتر از 100 دلار 74/69 درصد
100 دلار تا 500 دلار، 43/18 درصد
500 دلار تا 1000 دلار، 75/5 درصد
5000 دلار تا 10000 دلار، 9/0 درصد
بیشتر از 10000 دلار ، 03/1 درصد
اهمیت مسائل داخلى آمریكا در میان جامعه ى ایرانیان از موارد دیگر نظرسنجى است، در این مورد نیز میزان علاقه ى ایرانیان به مسائل اقتصادی، و كم بها دادنشان به امنیت عمومى از موارد چشمگیر این بخش از نظرسنجى است. در حالى كه 44 درصد توجهشان به مسائل اقتصادى جلب است، تنها 4 درصد نگران محیط زیست و اندكى بیشتر از این میزان نگران امنیت عمومى هستند.

مهمترین مسائل داخلى آمریكا
اقتصاد 2/44 درصد
تحصیلات 83/12 درصد
محیط زیست 11/4 درصد
حقوق شهروندى 04/23 درصد
امنیت عمومى 37/5 درصد
بهداشت و درمان 45/10 درصد
در ارتباط با مسائل خارجى از منظر امریكا و سیاست خارجى این كشور درصد بزرگى از ایرانیان حساسیت و حضور و مشاركت دارند. پاسخ مثبت افزون بر 70 درصدى علاقمندان به مشاركت در این پیوند نشانگر اهمیت این موضوع در میان ایرانیان است. در همین حال توجه حدود 19 درصد ایرانیان امریكا به موضوع حقوق بشر خبر خوشى از این جامعه نیست.

مهمترین مسائل خارجى آمریكا
سیاست خارجى آمریكا 31/70 درصد
سیاست تجارى 59/1 درصد
اقتصاد 5/7 درصد
محیط زیست 62/1 درصد
حقوق بشر 98/18 درصد
ایرانیان در پاسخ به وابستگى قومى خویش نیز بیشترینشان (بیش از 53 درصد) خود را ایرانى دانسته اند. ده درصد هم مدعى شده اند كه سفیدپوست اند، كمتر از نیم درصد به آسیایى بودن علاقه نشان داده اند، تنها نزدیك به 5 درصد باور دارند كه از اهالى خاورمیانه اند، البته 31 درصد هم میگویند از قوم پارس هستند.

قومیت
سفید 77/10٪
آسیایى 28/0٪
خاورمیانه 76/4٪
ایرانى 05/53٪
پارسى 15/31٪
حضور در جامعه ى آمریكایى و درگیرى با این جامعه از پرسشهاى دیگر نظرسنجى است. در این مورد نیز میزان حضور و همكارى با جامعه ى میزبان خیلى ناچیز و كم رنگ است.

حضور در جامعه ى آمریكا
به شدت جذب جامعه آمریكایى شده‌ 38/9 درصد
بسیار‌ 77/20 درصد
گاهى 24/42 درصد
به ندرت 8/19 درصد
به هیچوجه‌ 81/7 درصد
حضور مالى و هزینه كردن ایرانیان در جامعه ى میزبان نیز حكایت دیگرى از چگونگى درگیرى ایرانیان با جامعه امریكاست. كسانى كه سالانه مبلغ بیش از 5 هزار دلار در جامعه ى میزبان خرج كنند بسیار اندك اند. كمتر از 9 درصد.
به آمار میزان هزینه كردن ایرانیان در جامعه آمریكا در سال توجه كنید:
كمتر از 500 دلار 23/69 درصد
500 دلار تا 1000 دلار 88/19 درصد
2000 دلار تا 5000 دلار 75/8 درصد
10000 دلار تا 25000 دلار 4/1 درصد
30000 دلار تا 50000 دلار 37/0 درصد
75000 دلار تا 100000 دلار 16/0 درصد
بیشتر از 100000 دلار 21/0 درصد
میزان مشاركت در جامعه ى ایرانى نیز از آمار بالایى در میان آنان بهره مند نیست.

مشاركت در جامعه ایرانى
درگیرى مفرط 06/5
درگیر 09/13٪
تا حدودى درگیر 01/36٪
به ندرت درگیر 61/29٪
به هیچ وجه درگیر 22/16٪
حتى مشاركت مالى سالانه نیز در جامعه ى ایرانى از سوى ایرانیان امریكا از مقبولیت چندانى برخوردار نیست.
به آمار مشاركت مالى سالانه ایرانیان در جامعه خودشان در قیاس با میانگین درآمد ایرانیان عنایت كنید تا ناچیز بودن این مشاركت را ببینید.
كمتر از 500 دلار، 73/74٪
500دلار تا 1000 دلار، 28/16٪
2000دلار تا 5000 دلار، 22/7٪
10000 دلار تا 25000دلار، 09/1٪
30000 دلار تا 50000 دلار، 28/0٪
75000 دلار تا 100000 دلار، 16/0٪
بیشتر از 100000 دلار، 23/0٪
نظرسنجى كه ملاحظه كردید به همت بهروز بهمنی، از کوشاگران ایرانى در آمریکا و با مراعات و دقت نظر ویژه ى این گونه نظرسنجى ها در جامعه ى آمریكا انجام شده است. براى این یادداشت علاوه بر آمار حاصل نظرسنجى از اظهارنظرها و مقایسه هاى آقایان و خانمهاى زیر كه برخى از آنان خود از دست اندركاران این نظرسنجى هستند سود برده ام.
على ‌احشا صفایی، جهانشاه جاوید، ندا نبوى و كامران دورغى كه از همه ى آنان سپاسگزارم.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1388    | توسط: بهنام    | طبقه بندی: ایرانیان آمریکا،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

اطلاعاتی در مورد ایرانیان مقیم آمریکا

سلام به همه دوستان با آرزوی موفقیت روز افزون.

در زیر نواحی که بیشترین جمعیت که ایرانیها در اون حضور دارن

کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس، واشنگتن دی سی، آتلانتا، سیاتل، لاس وگاس

ادیان و مذاهب ایرانیان آمریکا:

مسلمان اكثرا شیعه 40%

،سكولار 40%

،یهودی،مسیحی، زرتشتی ، بهائی و مندایی20%

 

جمعیت:

تنها آمار رسمی نشانگر جمعیت ایرانیان آمریکا متعلق به یک همه پرسی سال ۲۰۰۰ میلادی است، که در آن بیش از ۳۷۰ هزار نفر داوطلبانه خود را «ایرانی» (یا ایرانی‌تبار) معرفی کردند.

اما گفته می‌شود دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دی سی مدعیست که ۹۰۰٬۰۰۰ پرونده گذرنامه از ایرانیان در آمریکا در اختیار دارد.شورای ملی ایرانیان آمریکا معتقد است که جمعیت ایرانیان در آمریکا بیش از یک میلیون نفر است.

برخی گزارشات جمعیت ایرانیان در جنوب کالیفرنیا را به تنهایی تا نیم میلیون نفر گزارش کرده اند. یک مطالعه غیر رسمی در ام آی تی نیز این تعداد را در جنوب کالیفرنیا ۶۰۰٬۰۰۰ نفر ذکر کرده‌است.(مثله اینکه آمریکا هم خرتوخره هرکی یه آماری میده)

پیشینه:

ایرانیان سالهای زیادیست که در جامعه آمریکا حضور دارند، بطوریکه نخستین ایرانی که رسما تابعیت ایالات متحده آمریکا را پذیرفت میرزا محمد علی حاج سیاح بود که برمیگرده به انقلاب مشروطه.حالا چی جوری پا شده رفته آمریکا خدا عالمه.

ایرانیان در عرصه سیاست آمریکا:

ایرانیان آمریکایی در مقام والایی مثل معاونت وزیر در دولت ایالات متحده هم خدمت کردن. در حال حاضر، ارشدترین سیاست‌مداران ایرانی در آمریکا عبارتند از:

•گلی عامری، از ایالت اورگن

•جیمی دلشاد، شهردار بورلی هیل در کالیفرنیا از سال ۲۰۰۳ تا کنون

•ناتاشا کامرانی، معاون دوم در سازمان آموزش پرورش در تگزاس

•فرید جواندل، عضو ارشد شورای شهری آلبانی، در کالیفرنیا

•راس میرکریمی، عضو هیئت ناظر در شورای شهری سانفرانسیسکو

•سوزان اعتضادی، قاضی ارشد دادگاه عالی شهرستان سان ماتئو در کالیفرنیا

•شیلا مشکین هنسون، قاضی ارشد دادگاه عالی شهرستان ارنج در کالیفرنیا

•تامیلا ابراهیمی، قاضی ارشد دادگاه عالی سن دیگو[۱۷] (انتصاب توسط فرماندار کالیفرنیا)

•ولی نصر، مشاور ارشد ریچارد هولبروک در کابینه اوباما

با اینحال ایرانیان آمریکا هنوز دارای یک لابی واحد و منسجم در صحنه سیاست در واشنگتن نیستند.بسیاری خلأ حضور ایرانیان، در صحنهٔ سیاسی آمریکا را بخاطر کشمکش‌های داخلی و چنددستگی درونی بین خود ایرانیان دانسته‌اند.واقعا که آبرومون همه جا رفته فقط فکر کنم مریخی ها از جریانات ما باخبر نیستن که فک کنم چند وقت دیگه اونا هم میفهمن.

توزیع جغرافیایی:

توزیع جمعیتی ایرانیان آمریکا بر حسب درصد جمعیت هر ایالت بر طبق تخمین اداره آمار آمریکا در سال ۲۰۰8:

بیش از ۰٫۴٪ جمعیت ایالت (کالیفرنیا)

بین ۰٫۲٪ - ۰٫۴٪ جمعیت ایالت (تگزاس، نیویورک)

بین ۰٫۱٪ - ۰٫۲٪ جمعیت ایالت (واشینگتن، ویرجینیا، مریلند)

بین ۰٫۰۶٪ - ۰٫۱٪ جمعیت ایالت (ماساچوست، نیوجرزی، میشیگان، ایلینوی، فلوریدا، جورجیا، اوکلاهوما، کانزاس، اورگن، نوادا، و آریزونا)

کمتر از ۰٫۰۶٪ جمعیت ایالت، اما باز قابل توجه (کلرادو، پنسیلوانیا، و کارولینای شمالی)اکثر ایرانیان مقیم آمریکا در کالیفرنیا متمرکز شده‌اند. در این میان تهرانجلس دارای شهرت همگانی در میان ایرانیان است.با این حال گروه‌های بسیار بزرگی از ایرانیان آمریکایی نیز در ایالات نیویورک(جون)، تگزاس، ویرجینیا، مریلند، و در شهرهای سیتل و آتلانتا قرار دارند، و تقریباً هر دانشگاه بزرگ آمریکایی یک کلوپ دانشجویی و یا انجمن ایرانی و یا فارسی زبان دارد.

گاهاً نیز دیده شده که برخی زیرگروه‌های خاص مذهبی و یا اقوام معینی در برخی شهرها در تعداد بیشتری متمرکز شده‌اند. بطور نمونه، شهر نشویل در تنسی دارای جمعیت بالایی (نزدیک به ۸۰۰۰ نفر) کرد (و در واقع بیشترین تمرکز جمعیتی اکراد در میان شهرهای آمریکا) می‌باشد. و یا بطور نمونه در سالهای اخیر، منداییان زیادی در شهر سن آنتونیو اقامت داده شده اند.

موفقیت:

ایرانیان مقیم آمریکا، تحصیلکرده ترین گروه نژادی در کشور آمریکا محسوب می‌شوند.(چه عجب یه جا اولیم)

بر طبق یکی از محاسبات دانشگاه ‌ام آی تی، این گروه مهاجر ۵۰٪ بالاتر از حد میانگین جامعه در ایالات متحده درآمد کسب می‌کنند و از گروه‌های موفق جامعه آمریکا محسوب می‌گردند.بگفته برخی منابع، سهم ایرانیان در اقتصاد ایالات متحده ۴۰۰ میلیارد دلار است.!!!

بر طبق اداره آمار آمریکا در سرشماری سال ۲۰۰3، نزدیک به ۲۷٪ ایرانیان آمریکایی دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا بودند، که این میزان در میان گروه‌های مهاجر آمریکایی دارای رتبه نخست است. و بیش از ۵۶٪ ایرانیان مقیم آمریکا دارای مدرک کارشناسی می‌باشند، که در میان ۶۷ گروه مهاجر آمریکا دارای رتبه دوم است.اما از طرفی نیز بر طبق گزارشی دیگر، تعداد دانشجویان ایرانی در مقاطع پیشرفته دانشگاهی در سالهای اخیر سیر نزولی داشته‌است.

حضوری فعال در جامعه:

کاترین بل بازیگر اصلی سریال تلویزیونی JAG در شبکه‌های سراسری آمریکا. او نقش یک افسر ارتشی را بازی می‌کند.(اگه نمیدونید بدونید که ایرانی هستش)به غیر از مشاهیر ایرانیان-آمریکایی همانند پیر امیدیار، بیژن پاکزاد، فیروز نادری، لطفی علی‌عسکرزاده، شهره آغداشلو، آندره آغاسی، علی جوان، سینا تمدن (Apple computers)، امید کردستانی، رودابه بختیار (CNN)، کریستین امانپور، کاترین بل و انوشه انصاری که شناخته شده همگان در امواج خبری بوده‌اند، بسیاری از ایرانیان آمریکا در سطوح شهری و در محل زندگی خود حضوری بسیار فعال داشته‌اند.

بطور نمونه، در سال ۲۰۰۶ در تگزاس، گیتی و علی صابریون مقیم هیوستون ۱۰ میلیون دلار به مرکز سرطان ام دی اندرسون دانشگاه تگزاس اهدا نمودند، و شهردار هیوستون به افتخار فیلم عمر خیام (The Keeper: The Legend of Omar Khayyam) ساخته کیوان مشایخ اهل هیوستون، ۲۶ جولای ۲۰۰۵ را روز خیام (Keeper Day) نامید.

در سال ۲۰۰۴، هوشنگ انصاری و شهلا انصاری با اهدای ۱۵ میلیون دلار، مرکز پژوهشهای سلول‌های بنیادین را در دانشگاه کرنل تاسیس نمودند.

در لس آنجلس دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز در سال ۲۰۰۷ دریافت کننده اهدای ۱۷ میلیون دلاری یک مهندس ایرانی بود، در حالیکه دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین هدیه‌ای ۳۰ میلیون دلاری از آقای معراج دریافت نمود.

 

در سانفرانسیسکو، دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو بزرگ‌ترین هدیه خود را از یک زوج دیگر ایرانی بنام ندا و مانی مشعوف بمبلغ ۱۰ میلیون دلار دریافت کرد، و بیمارستان Swedish Covenant Hospital در شیکاگو دریافت کننده هدیه ۴ میلیون دلاری از یک ایرانی خیّر دیگر بود.

دانشگاه ایالتی پورتلند حتی به پاس هدیه ۸ میلیون دلاری دکتر فریبرز مسیح، دانشکده مهندسی خود را بنام او گردانید.

در حیطه صنعت نمایش و فیلمسازی نیز می‌توان از داریوش خنجی مدیر فیلم‌برداری بسیاری از فیلم‌های موفق سینمای هالیوود، فرهاد صفی نیا فیلمنامه‌نویس و باب یاری تهیه کننده سینمای هالیوود و مالک چهار شرکت تولید فیلم در کشور آمریکا نام برد.

ایرانیان حتی در نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا حضور داشته و حتی در راه دفاع از میهن جدید خود (آمریکا) جان باخته‌اند.

 

فعالیتها و گروه‌های ایرانیان مقیم آمریکا:

•انجمن پزشکی ایرانیان آمریکا

•پروژه دانشنامه ایرانیکا

•شورای ملی ایرانیان آمریکا

•اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی تبار

•شورای آمریکاییان ایرانی‌تبار

خیابانی در هیوستون به روایتی حدود ۷۰۰۰۰ ایرانی و ایرانی-تبار دارد.

باسه این دفعه بسه منتظر باشید تا در پست های جدید در مورد شهرهای دیگه ی آمریکا میخوام مطلب بذارم.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 آذر 1388    | توسط: بهنام    | طبقه بندی: ایرانیان آمریکا،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic