موسسات تحصیلی دوره کارشناسی مختلف در ایالات متحده آمریکا دارای  شرایط  و خط مشی پذیرش متفاوتی هستند. در اینجا معنی برخی از عباراتی که به طرز خاصی گمراهی ایجاد می کند ارائه شده است.

: Conditional Admission- دانشجو بطور کلی واجد شرایط است، اما قبل از اینکه مشمول پذیرش کامل باشد، میباید امری را برآورده نماید، همچون ارائه یک نمره مفقوده و یا مدرک پایانی دوره دبیرستانی، بهبود تسلط به زبان انگلیسی، و یا عملکرد خوب در ترم اول در موسسه تحصیلی مربوطه.

Open Admission :برخی از موسسات تحصیلی ایالات متحده آمریکا تمامی دانشجویانی که بتوانند چند شرط اساسی را برآورده نمایند، همچون تکمیل دوره دبیرستانی و تسلط به زبان انگلیسی ، را می پذیرند. پذیرش بر اساس الگوی غیر رقابتی است، اما برای ماندن در برنامه، دانشجویان میباید انتظارات تحصیلی را برآورده نمایند.

 :Rolling Admission- برخی از موسسات تحصیلی ایالات متحده آمریکا دارای مهلت معینی برای دریافت درخواستنامه نیستند، اما زمانی که تمامی مدارک لازم دریافت شده باشند، آنها را مورد پردازش قرار میدهند. ارسال به موقع درخواست نامه کماکان فکر خوبی است زیرا برنامه ها دارای تعداد محدودی جا و کمکهای مالی (اگرارائه میشود) هستند – متقاضیانی که زودتر اقدام می کنند ازاین امتیاز برخوردار خواهند شد.

Early Decision : در برخی از موسسات تحصیلی متقاضیان از پیش موافقت خود را برای حضوردر صورت پذیرش اعلام می کنند و درخواستنامه آنها زودتر پردازش میشود. برای تصمیم زود (Early Decision) دانشجویان میباید فقط برای یک موسسه اقدام نمایند و تنها زمانی که اطمینان دارند که در آن موسسه تحصیلی میخواهند حضور داشته باشند Early Decision مشمول تعهد برای حضور داشتن است.

 : Early Action در برخی از دانشگاهها درخواستنامه هایی که تا تاریخ معینی دریافت میشوند زودتر پردازش میشوند و به متقاضیان اطلاع داده میشود که آیا پذیرفته شده اند یا خیر. هیچ تعهدی برای حضور یافتن درآن دانشگاه وجود ندارد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 خرداد 1389    | توسط: بهنام    | طبقه بندی: تحصیل در آمریکا،     | نظرات()